เทคนิคในการสร้างโปรแกรมในการเรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายนิวรอล การกระจายของความน่าจะเป็น การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล และการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล การประยุกต์ความรู้กับการเรียนรู้และการเร่งการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Techniques of creating learning programs; decisions tree; neural networks; probability distribution; unsupervised and supervised learning; applying knowledge and speed-up learning; laboratory work related to the topics