ทคนิคในการสร้างโปรแกรมในการเรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายนิวรอล การกระจายของความน่าจะเป็น การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล และการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล การประยุกต์ความรู้กับการเรียนรู้และการเร่งการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง