เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกราฟิก 3 มิติ และสามารถสร้างโมเดล 3 มิติที่มีแอนิเมชัน เพื่อนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ ได้