1143501
E-Learning
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
คณะคณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3(1-4-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 


 
คำอธิบายรายวิชา
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ระบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบทเรียน การประเมินผลบทเรียน การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง