รหัสวิชา  1141221  โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น  หน่วยกิต  3(2-2-5)  

Sec  01  ผู้สอน ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง

Sec 02  ผู้สอน อาจารย์ รตี โบจรัส* (ผจก.รายวิชา)

วันเวลาเรียน จ. 14:00-16:00 2c 10-11/  พ. 14:00-16:00 2C 10-11